Regulamin i polityka prywatności wydarzeń

§ 1 Postanowienia ogólne

• Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniach organizowanych przez Kluboksięgarnię Fika.
• Organizatorem wydarzeń jest MM doradztwo Małgorzata Narożna ul. Śląska, nr 12, lok. 13, 70-432 Szczecin.
• Udział w wydarzeniach organizowanych przez Kluboksięgarnię Fika jest bezpłatny bądź płatny (zależnie od informacji na stronie wydarzenia) i wymaga wcześniejszej rezerwacji. Sposób rezerwacji każdorazowo określa Organizator. O wpuszczeniu na wydarzenia osób niezapisanych decyduje organizator.
• Uczestnicy wydarzeń powinni zapoznać się z Regulaminem.
• Za nieletnich uczestników wydarzeń odpowiedzialność ponoszą opiekunowie, który są z nim w czasie trwania wydarzeń. Opiekun ma obowiązek dopilnowania aby nieletni przestrzegali zasad bezpieczeństwa.
• Zarejestrowani uczestnicy wydarzeń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na upublicznienie wizerunku swojego i dziecka na zdjęciach i nagraniach powstałych w czasie trwania wydarzeń.
• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania wydarzeń.

§ 2 Zasady bezpieczeństwa

• Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia na uczestników wydarzeń obowiązku noszenia maseczek (z włączeniem dzieci do 4 roku życia), jeśli sytuacja epidemiczna w kraju i związane z nią obostrzenia będą wskazywały na taką konieczność. Dodatkowo Organizator zapewnia bezpłatny dostęp do środków ochrony, w tym płynu do dezynfekcji rąk.
• Wydarzenia festiwalowe obywają się w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi zarządcy lokalu, w którym mają miejsce.
• Obsługa wydarzeń festiwalowych (w tym Organizatorzy i wolontariusze) mają obowiązek używania środków ochrony osobistej (jeśli sytuacja epidemiczna w kraju i aktualne obostrzenia tak nakażą). Obsługa wydarzeń ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo ich uczestników. Dlatego też obowiązani są do zachowania wszelkich zasad i norm bezpieczeństwa i środków zapobiegania epidemii.
• Organizator ma prawo do odmowy wstępu na wydarzeniem osobom: znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, agresywnym i zachowującym się niestosownie do okoliczności, łamiącym nałożoną przez rząd kwarantannę lub naruszającym inne obostrzenia związane z zaniechaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS Cov-2.

§ 3 Postanowienia końcowe

Udział w wydarzeniach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Kluboksięgarni FiKa (fikaszczecin.pl) i do wglądu u organizatora wydarzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca zdjęć i nagrań udostępnianych (publikowanych) przez Klubokawiarnię FiKa

Klauzula powstała na mocy prawa:
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
  • osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
  • osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.

Zgoda:

W czasie trwanie wydarzeń organizowanych przez Kluboksięgarnię FiKa mogą być wykonywanie zdjęcia oraz nagrania, które utrwalą wizerunek osób obecnych na wydarzeniach. Materiały te mogą zostać opublikowane i przetwarzane przez członków biura festiwalowego. Udział w wydarzeniach organizowanych przez Kluboksięgarnię FiKa jest dobrowolny. Osoby decydujące się na uczestnictwo w wydarzeniach Kluboksięgarni FiKa wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie wizerunków ich i ich dzieci na zdjęciach lub nagraniach, które powstaną w czasie trwania wydarzeń. Decyzja o udziale w wydarzeniach jest tożsama z udzieleniem zgodny. Niemożliwy jest udział w wydarzeniach bez udzielenia zgody.

Informacje:

Administratorem danych osobowych jest MM doradztwo Małgorzata Narożna ul. Śląska, nr 12, lok. 13, 70-432 Szczecin. W celu kontaktu z Administratorem danych należy napisać na adres: MM doradztwo Małgorzata Narożna ul. Śląska, nr 12, lok. 13, 70-432 Szczecin lub przesłać wiadomość mailową na adres: .
Administrator informuje, że zgromadzone dane nie będą przekazywane zagranicę oraz do innych organizacji międzynarodowych. Każdy z uczestników ma prawo do cofnięcia zgodny, sprostowania lub zmiany gromadzonych danych oraz sprzeciwienia się ich dalszemu przechowywaniu.
Administrator informuje, że zdjęcia i nagrania zabrane w czasie wydarzeń będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Posłużą one jako archiwum wydarzeń oraz materiał informacyjno-promocyjny dotyczący Kluboksięgarni FiKa. Zebrane dane (wizerunek) mogą być publikowane i przetwarzane przez Kluboksięgarnię FiKa na jej stronie www oraz w mediach społecznościowych, a także na stronie www i w mediach społecznościowych partnerów wydarzeń.
Zabrane dane mogę zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00